De rol van ziekte-overstijgende symptomen in de verzuimbegeleiding, re-integratie en beoordeling

MD. Alice Laganga, MSc, Dr. Tialda Hoekstra, Prof. dr. Sandra Brouwer, Prof. dr. Corné Roelen

Over de junior onderzoeker

Ik ben Alice Laganga, junior onderzoeker en verzekeringsarts (mijn verzekeringsartsopleiding is op 15 februari 2022 afgerond) en werk als verzekeringsarts bij het UWV in Hengelo. Per 1 november 2021 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Achtergrond onderzoek

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat niet alleen symptomen die specifiek gerelateerd zijn aan de aandoening, i.e. ziekte-specifieke symptomen, van invloed zijn op het beloop van verzuim en arbeidsongeschiktheid, maar dat juist ziekte-overstijgende symptomen een grote invloed hierop hebben. Ziekte-overstijgende symptomen zijn symptomen die niet gebonden zijn aan een specifieke ziekte of aandoening en zodoende gelden voor meerdere ziektes.

In zowel de bedrijfs- als verzekeringsgeneeskundige praktijk wordt het belang van ziekte-overstijgende symptomen inmiddels ruimschoots erkend. Kennis over deze symptomen biedt aanknopingspunten voor (vroeg)signalering, begeleiding, behandeling en beoordeling van werk(zoek)enden met een chronische ziekte.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om ziekte-overstijgende symptomen beter in te bedden in het bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundig handelen door te komen tot een structurele en uniforme wijze waarop deze factoren worden gemeten. Door gebruik te maken van een eenduidig instrumentarium en een gezamenlijk begrippenkader wordt de onderlinge samenwerking tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen bevorderd.

Methode

fasen: fase 1 is de ontwikkelfase en fase 2 de uitrol- en evaluatiefase.

Fase 1 heeft tot doel om te komen tot een gestandaardiseerde set van vragenlijsten, waarmee de ziekte-overstijgende symptomen worden gemeten op verschillende momenten in de eerste 2 jaren van het verzuimproces. Inventarisatie voor de gestandaardiseerde set zal plaatsvinden door middel van een literatuurstudie, expertraadpleging en focusgroepen onder bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, evenals vragenlijstonderzoek bij cliënten. Tot slot zal de dataverzameling worden ingebouwd in het cliëntportaal van ArboUnie, om daarmee op structurele wijze data te verzamelen gedurende het verzuim- en re-integratieproces.

Fase 2 richt zich op dataverzameling met als doel om een databestand op te bouwen waarin bij iedere werknemer op gezette tijden gedurende het verzuim- en re-integratieproces data over ziekte-overstijgende symptomen wordt gemeten. Door het koppelen van deze data aan bestaande databestanden van ArboUnie en UWV ontstaat de mogelijkheid om zo zieke werknemers in het proces van verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid te kunnen volgen.

Contactpersoon

Email: a.a.laganga@umcg.nl
Up date datum: 21-12-2021

Alice Laganga UMCG

MD. A.A. (Alice) Laganga, MSc

Verzekeringsarts – Junior Onderzoeker BIG nummer: 99912261301

Afdeling
Afdeling Gezondheidswetenschappen, Sociale Geneeskunde, Arbeid en Gezondheid, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Groningen