home-samenwerking

Samenwerking

Het KCVG werkt samen met andere kennisinstituten en centra, waar ook met onderzoek en onderwijs een bijdrage aan behoud van werk en verhoging van de participatiegraad geleverd wordt. Hierbij kan de mogelijkheid worden bekeken om gezamenlijk nieuwe middelen te verwerven voor onderzoek en ontwikkeling of voor cofinanciering bij gezamenlijke projecten. Zie tevens onderstaand document.

Huidige samenwerking

Op dit moment zijn er al samenwerkingsverbanden met het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC), het Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV) en met Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).

Het KCVG, de NVAB en de NVVG zijn bovendien tot een concrete samenwerking gekomen in netwerkconstructie met als werktitel Kennisnetwerk voor Gezondheid, Arbeid en Participatie (kennisnetwerk GAP). Doel is om in de nabije toekomst met elkaar op het domein van Arbeid & Gezondheid gecoördineerd kennis te ontwikkelen en te delen. Hiervoor is tijdelijk een stuurgroep geformeerd, die in 2024 met input uit de achterban dit gemeenschappelijk doel gaat uitwerken.

De stuurgroep bestaat uit de volgende personen:

Onafhankelijk voorzitter: Diederike Holtkamp
KCVG: Kevin de Decker en Sandra Brouwer
NVVG: Birgit Donker-Cools en Sylvia Vermeulen
NVAB: Gijsbert van Lomwel en Madelijn de Kleine

Relevant verzekeringsgeneeskundig onderzoek wordt verricht of gefaciliteerd door onderzoeksinstellingen zoals via Instituut Gak en Stichting van de Arbeid. Op internationaal niveau wordt samengewerkt met enkele Europese landen. Door samenwerking in internationaal verband worden kennisproducten ontwikkeld die van waarde zijn voor de verzekeringsgeneeskunde in Nederland, bijv. met Cochrane Insurance Medicine.

Wij werken nauw samen met onderstaande partijen