Betekenis en benutting van technologische ontwikkelingen voor de toekomst van beoordelingen en re-integratie door UWV

Drs. Elza Muller, Dr. Maaike A. Huijsmans, Dr. Jolanda H.J. van Rijssen, Prof. dr. Han J.R. Anema

Over de junioronderzoeker

Mijn naam is Elza Muller en ik ben sinds 2012 werkzaam als verzekeringsarts bij UWV, kantoor Haarlem. Sinds 1 september 2019 werk ik 3 dagen in de week als junior onderzoeker bij het KCVG aan mijn promotieonderzoek.

Achtergrond onderzoek

De impact van nieuwe technologieën neemt snel en explosief toe, in ons dagelijkse leven maar ook in de gezondheidszorg. ICT, quantified self, wearables, eHealth, apps en telemonitoring veranderen de manier waarop de zorg en begeleiding vorm wordt gegeven. Deze nieuwe technologieën bieden ook kansen om de verzekeringsgeneeskundige praktijk verder te verbeteren.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de betekenis en benutting van deze nieuwe technologieën in kaart te brengen voor toepassing in de claimbeoordeling door artsen en ook voor de re-integratie naar werk van klanten.

Hierbij staan twee specifieke onderzoeksvragen centraal: hoe kunnen nieuwe technologieën benut worden voor 1) het meer doelmatig en effectief begeleiden van klanten bij re-integratie, en 2) het uitvoeren van betrouwbaardere en doelmatiger claimbeoordelingen?

Methode

Om tot passende interventies te komen voor de verzekeringsgeneeskunde praktijk maken we gebruik van Intervention Mapping. Hiertoe zijn we gestart met een uitgebreide needs assessment bij artsen, om vervolgens de programmadoelen en veranderdoelen verder te kunnen specificeren. Vervolgens zullen één of meer interventies ontwikkeld worden en tenslotte is het doel deze interventies te evalueren in de praktijk.

 • Via een vragenlijstonderzoek hebben wij onderzocht wat de behoeften, verwachtingen, bevorderende en belemmerende factoren zijn van verzekeringsartsen ten aanzien van het gebruik van nieuwe technologieën binnen de verzekeringsgeneeskunde.
 • In semigestructureerd interviews hebben we geëxploreerd welke technologieën er beschikbaar zijn volgens ‘experts in the field’, die ook relevant en toepasbaar zouden kunnen zijn voor het verbeteren van de claimbeoordeling, re-integratie en monitoring van klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Een verkennende literatuur review wordt uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de bevorderende en belemmerende factoren ten aanzien van de implementatie van eHealth onder zorg professionals.
 • Met belangrijke stakeholders zullen– op basis van verkregen input en kennis uit voorgaande onderzoeken door middel van werkgroepen – aanvullende behoeften verkent worden en wordt vervolgens besloten welke nieuwe technologische tools in potentie, een meerwaarde kunnen hebben voor toepassing in de dagelijkse (verzekeringsgeneeskundige) praktijk. Tevens worden de gewenste uitkomstmaten voor de interventie(s) gedefinieerd.
 • Ontwikkeling van prototype-interventies op basis van nieuwe technologieën die toepasbaar zijn in de dagelijkse verzekeringsgeneeskundige praktijk.
 • In diverse pilots met een selectie van één of meerdere interventies gaan we de haalbaarheid en effectiviteit van dergelijke interventies onderzoeken in de dagelijkse verzekeringsgeneeskundige praktijk.

Product/implicaties voor de praktijk

Het doel is om één of meer interventies te ontwikkelen om:

 • De verzekeringsarts te ondersteunen om nog doelmatiger, efficiënter en kwalitatief betere medisch inhoudelijke beoordelingen te kunnen uitvoeren, en
 • In staat te zijn om klanten doelmatig, kwalitatief beter en effectiever te monitoren, ondersteunen en begeleiden bij re-integratie en terugkeer in werk.

Resultaten en conclusies

Het onderzoek is in september 2019 begonnen. Tot de zomer van 2021 zijn de uitkomsten verzameld van de semi-gestructureerde interviews met experts op het snijvlak van geneeskunde en technologie, evenals de resultaten van het vragenlijstonderzoek bij artsen werkend bij UWV. De data van de vragenlijst is gebruikt als input voor het eerste artikel. Belangrijke conclusies van dit onderzoek zijn dat verzekeringsartsen over het algemeen open staan voor toepassing en gebruik van eHealth in hun werk (jongere artsen onder de 40 jaar meer dan hun oudere collega's). Inzet van eHealth zien zij vooral op het gebied van de arbeidsongeschiktheidclaimbeoordeling en medische informatie verzameling. Zij geven aan dat problemen met privacy van data en verlies van fysiek klantcontact belemmerend zijn voor het gebruik van eHealth, maar dat de mogelijkheid om efficiënter en meer toekomstgericht te kunnen werken bevorderend is voor het gebruik van eHealth.

Eind 2021is een start gemaakt met de literatuur review naar de bevorderende en belemmerende factoren ten aanzien van de implementatie van eHealth onder zorg professionals. De verwachting is dat deze literatuurreview in 2022 wordt afgerond.

Het promotietraject loopt tot september 2025.

Publicaties

 • Needs, expectations, facilitators, and barriers among insurance physicians related to the use of eHealth in their work: results of a survey.
  Disabil Rehabil. 2023 Jun 25:1-7.
  doi: 10.1080/09638288.2023.2224083 (Epub ahead of print. PMID: 37357317).
  Open access.
 • Visie van verzekeringsartsen op de claimbeoordeling van mensen met een beperkte levensverwachting.
  TBV - Tijdschr Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskd 26, 533–537 (2018).
  https://doi.org/10.1007/s12498-018-0311-9.
 • "Needs, expectations, facilitators and barriers among insurance phycisians relatief to the use of eHealth in their work : a survey" (aangeboden aan een internationaal vaktijdschrift).

Rapport

"Ben ik in beeld? Het (on)gemak van beeldbellen: ervaringen en adviezen van verzekeringsartsen" van Elza Muller verzekeringsarts en onderzoeker KCVG, 2021.

In het kader van mijn vragenlijst "Attitudes, ervaringen en behoeften van verzekeringsartsen ten aanzien van de toepassing van nieuwe technologieën in de verzekeringsgeneeskunde" van vorig jaar zomer, heb ik verzekeringsartsen ook gevraagd wat hun mening was over klantcontact op afstand (Dit was tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie). De uitkomsten staan in het rapport beschreven.

Contactpersoon

Email: e.muller1@amsterdamumc.nl
Up date datum: 25-6-2023

Elza_Muller

MD. E. (Elza) Muller

Verzekeringsarts - Junior Onderzoeker BIG nummer: 19062589901

Afdeling
Public & Occupational Health, Amsterdam UMC (AUMC)