Betekenis en benutting van technologische ontwikkelingen voor de toekomst van beoordelingen en re-integratie door UWV

Drs. Elza Muller, Dr. Maaike A. Huijsmans, Dr. Jolanda H.J. van Rijssen, Prof. dr. Han J.R. Anema

Over de junioronderzoeker

Mijn naam is Elza Muller en ik ben sinds 2012 werkzaam als verzekeringsarts bij UWV, kantoor Haarlem. Sinds 1 september 2019 werk ik 3 dagen in de week als junior onderzoeker bij het KCVG aan mijn promotieonderzoek.

Achtergrond onderzoek

De impact van nieuwe technologieën neemt snel en explosief toe, in ons dagelijkse leven maar ook in de gezondheidszorg. ICT, quantified self, wearables, eHealth, apps en telemonitoring veranderen de manier waarop de zorg en begeleiding vorm wordt gegeven. Deze nieuwe technologieën bieden ook kansen om de verzekeringsgeneeskundige praktijk verder te verbeteren.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de betekenis en benutting van deze nieuwe technologieën in kaart te brengen voor toepassing in de claimbeoordeling door artsen en ook voor de re-integratie naar werk van klanten.

Hierbij staan twee specifieke onderzoeksvragen centraal: hoe kunnen nieuwe technologieën benut worden voor 1) het meer doelmatig en effectief begeleiden van klanten bij re-integratie, en 2) het uitvoeren van betrouwbaardere en doelmatiger claimbeoordelingen?

Methode

Om tot passende interventies te komen voor de verzekeringsgeneeskunde praktijk maken we gebruik van Intervention Mapping. Hiertoe starten we met een uitgebreide needs assessement, om vervolgens de programmadoelen te specificeren, een interventie te ontwikkelen en deze te evalueren in de praktijk.

  • Kennismaking met het technische speelveld en de belangrijkste spelers. In semi-gestructureerde interviews exploreren we welke technologieën er beschikbaar zijn volgens ‘experts in the field’, die ook relevant en toepasbaar zouden kunnen zijn voor het verbeteren van de claimbeoordeling, re-integratie en monitoring van klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Aanvullend wordt een pragmatisch literatuuronderzoek uitgevoerd.
  • Via een vragenlijstonderzoek onderzoeken wat de behoeften, verwachtingen, bevorderende en belemmerende factoren zijn van verzekeringsartsen ten aanzien van het gebruik van nieuwe technologieën binnen de verzekeringsgeneeskunde.
  • Mix & Match: met belangrijke stakeholders worden– op basis van kennis vergaard in stap 1 en stap 2, door middel van focusgroepen – aanvullende behoeften verkent en wordt vervolgens besloten welke nieuwe technologische tools in potentie, een meerwaarde kunnen hebben voor toepassing in de dagelijkse (verzekeringsgeneeskundige) praktijk. Tevens wordende uitkomstmaten voor de interventie(s) gedefinieerd.
  • Ontwikkeling van prototype-interventies op basis van nieuwe technologieën die toepasbaar zijn in de dagelijkse verzekeringsgeneeskundige praktijk.
  • Diverse pilots met een selectie van één of meerdere interventies voortkomend uit stap 3 en 4, waarin de haalbaarheid en effectiviteit van dergelijke interventies wordt onderzocht in de dagelijkse verzekeringsgeneeskundige praktijk.

Product/implicaties voor de praktijk

Het doel is om één of meer interventies te ontwikkelen om:

  • De verzekeringsarts te ondersteunen om nog doelmatiger, efficiënter en kwalitatief betere medisch inhoudelijke beoordelingen te kunnen uitvoeren, en
  • In staat te zijn om klanten doelmatig, kwalitatief beter en effectiever te monitoren, ondersteunen en begeleiden bij re-integratie en terugkeer in werk.

Resultaten en conclusies

Het onderzoek is in september 2019 begonnen. In de zomer van 2021 worden de uitkomsten verwacht van de semi-gestructureerde interviews met experts op het snijvlak van geneeskunde en technologie (stap 1), evenals de resultaten van het vragenlijstonderzoek bij de artsen werkend bij UWV (stap 2). Het promotietraject loopt tot september 2025.

Publicaties

In voorbereiding.

Rapport

"Ben ik in beeld? Het (on)gemak van beeldbellen: ervaringen en adviezen van verzekeringsartsen" van Elza Muller verzekeringsarts en onderzoeker KCVG.

In het kader van mijn vragenlijst "Attitudes, ervaringen en behoeften van verzekeringsartsen ten aanzien van de toepassing van nieuwe technologieën in de verzekeringsgeneeskunde" van vorig jaar zomer, heb ik verzekeringsartsen ook gevraagd wat hun mening was over klantcontact op afstand (Dit was tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie). De uitkomsten staan in het rapport beschreven.

Contactpersoon

Email: e.muller1@amsterdamumc.nl
Up date datum: 22-2-2021

Elza_Muller

MD. E. (Elza) Muller

Verzekeringsarts - Junior Onderzoeker BIG nummer: 19062589901

Afdeling
Public & Occupational Health, Amsterdam UMC (VUmc)