Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie – BAR project

Prof. dr. Frederieke Schaafsma, Prof. dr. Han Anema, Dr. Birgit Donker-Cools, Dr. Astrid de Wind, Dr. Clare Luymes, Drs. Lyanne Jansen

Achtergrond onderzoek

Er is bij de beroepsgroepen in de keten van arbeid en gezondheid nogal eens verschil van mening/interpretatie over de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van zieke werknemers. De oorzaak van deze verschillen is met name gelegen in het hanteren van verschillende referentie- en begrippenkaders (Heida, Anema, Mentink, 2005). Voor de werknemer kan dit leiden tot (ogenschijnlijk) tegenstrijdige oordelen over diens belastbaarheid wat contraproductief kan werken bij de re-integratie.

In 2014 is het inzetbaarheidsprofiel (IZP) ontwikkeld voor het beschrijven van de belastbaarheid, als basis voor de communicatie tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts over de inzetbaarheid van zieke werknemers. Het IZP is afgeleid van de functionele mogelijkheden lijst (FML). Toepassing van het IZP en de FML om mogelijkheden en beperkingen te duiden ten aanzien van de re-integratie tijdens de eerste twee ziektejaren leidt echter vaak tot verwarring bij cliënten en professionals (Haentjes, TBV september 2019).

Doel

Het doel van dit project is te komen tot een door de beroepsgroepen (bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen) gezamenlijk gedragen instrument voor het vastleggen van de belastbaarheid en te komen tot een multidisciplinaire leidraad die daaraan gekoppeld is. Doel van de leidraad is het bevorderen van de onderlinge communicatie tussen betrokken professionals, werknemer en werkgever met het BAR (beschrijving arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden) instrument als middel zodat:

  1. Het re-integratieresultaat van verzuimende werknemers bevorderd wordt door het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden door werknemer en werkgever;
  2. Het eventuele verschil van interpretatie tussen de betrokken professionals in de keten van arbeid en gezondheid (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts) over de beschreven belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van verzuimende werknemers vermindert.

Om dit hoofddoel te bereiken beoogt de leidraad voor alle betrokken professionals in de keten van arbeid en gezondheid:

  1. Gebruik van een gedeeld begrippen- en referentiekader voor beschrijving van de belastbaarheid van de verzuimende werknemer;
  2. Betere onderlinge afstemming over de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer.

Methode

Voor het ontwikkelen van het instrument en de leidraad wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. Er is een systematisch literatuuronderzoek verricht naar bestaande instrumenten voor het vastleggen van de belastbaarheid en vragenlijsten die helpen de belastbaarheid in kaart te brengen. Er zijn interviews afgenomen en focusgroepen uitgevoerd met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en diverse andere stakeholders over knelpunten tijdens de eerste twee ziektejaren, rondom de toetsing van de re-integratie inspanningen en de claimbeoordeling. Daarnaast is, voortbordurend op de bevindingen uit het literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen, een Delphi studie verricht waarmee tot een concept instrument is gekomen. Het instrument en de daaraan gekoppelde leidraad worden doorontwikkeld in samenwerking met de beroepsgroepen en beroepsverenigingen.

Product/implicaties voor de praktijk

Het nieuwe instrument voor de beschrijving van de belastbaarheid en de daaraan gekoppelde leidraad beogen eenduidige communicatie tussen de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, verzekeringsarts, werknemer en werkgever.

Resultaten en conclusies

Het instrument en de leidraad worden in april 2021 opgeleverd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (opdrachtgever).

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties.

Contactpersoon

Email: bar-project@amsterdamumc.nl
Up date datum: 12-3-2021

Frederieke Schaafsma_april 2020

Prof. dr. F.G. (Frederieke) Schaafsma

Lid van KCVG Bestuur BIG nummer: 19047024401

Afdeling
Public & Occupational Health, Amsterdam UMC (VUmc en AMC)