Ondersteuning van UWV-professionals met een triage-instrument en beslissingsondersteunend model voor passende WIA WGA dienstverlening

Drs. Christa C.J.C. de Geus, Dr. Maaike M.A. Huysmans, Dr. Jolanda H.J. van Rijssen, Prof. dr. Han J.R. Anema

Over de junioronderzoeker

Mijn naam is Christa de Geus. In 2017 ben ik afgestudeerd van de Research Master Public Administration and Organizational Science. Vervolgens heb ik van november 2017 tot februari 2018 gewerkt als Trainee bij UWV Werkbedrijf. In februari 2018 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek naar passende WIA WGA dienstverlening.

Achtergrond onderzoek

Bij UWV bestaat de behoefte om dienstverlening doelmatiger en meer uniform te maken door triage op klantkenmerken en beslissingsondersteunende modellen. Het is daarbij belangrijk de stap te maken van werken op basis van ervaring van professionals, naar het methodisch werken op een wetenschappelijke basis. Deze algemene lijn is ook relevant voor de WIA WGA dienstverlening.

Doel onderzoek

De hoofddoelstelling van dit project is arbeidsdeskundigen en adviseurs intensieve dienstverlening van UWV Werkbedrijf handvatten bieden om bij te dragen aan het activeren van klanten die met arbeidsvermogen instromen in de WIA bij UWV, zodat de klanten regie krijgen op hun toekomst en hun arbeidsmogelijkheden zoveel mogelijk kunnen benutten. Dit wordt gedaan door middel van het ontwikkelen van een triage-instrument waarin belemmerende en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk naar voren komen. Met daaraan gekoppeld een beslissingsondersteunend model dat de UWV-professional helpt voorde klant passende dienstverlening aan te bieden.

Methode

Het triage-instrument en beslissingsondersteunend model worden ontwikkeld met behulp van verschillende deelonderzoeken. Ten eerste is er een systematische review uitgevoerd waarin zowel factoren die invloed hebben op terugkeer naar werk bij langdurig zieken als werkende interventies voor langdurig zieken in kaart zijn gebracht. Vervolgens zijn deze factoren en interventies voorgelegd aan UWV-professionals in een Delphi-studie. Op basis van de resultaten van deze Delphi-studie wordt momenteel het triage-instrumenten beslissingsondersteunend model ontwikkeld. Dit instrument en model worden tot slot getest in de praktijk (met behulp van een haalbaarheids- en een vignettenstudie).

Product/implicaties voor de praktijk

Het project levert een evidence-based triage-instrument en beslissingsondersteunend model op waarmee belemmeringen en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk per klant in kaart kunnen worden gebracht en waarin de professional van UWV ondersteund wordt in het maken van een keuze voor de meest passende dienstverlening voor deze klant.

Resultaten en conclusies

Het project levert tussentijds verschillende resultaten op.Ten eerste wordt een overzicht opgeleverd met de resultaten van de systematische review. Vervolgens worden de uitkomsten van de Delphi-studie opgeleverd. Tevens zal het triage-instrument en beslissingsondersteunend model opgeleverd worden. Medio 2021 start de test in de praktijk; de eerste resultaten hiervan verwachten we eind 2021 op te leveren.

Publicaties

In voorbereiding.

Contactpersoon

Email: cjc.degeus@amsterdamumc.nl
Up date datum: 22-2-2021

Christa-de-Geus-2

C.J.C. (Christa) Voortman-de Geus, MSc

Onderzoeker in opleiding (OIO)

Afdeling
Public & Occupational Health, Amsterdam UMC (AUMC)